T

 1. Tachycardia
 2. Takayasu's arteritis
 3. Takotsubo cardiomyopathy, also known asBroken heart syndrome)
 4. Tapeworm infection
 5. TAPVR, also known asTotal anomalous pulmonary venous return (TAPVR))
 6. Tay-Sachs disease
 7. TB, also known asTuberculosis)
 8. Tears, decreased production, also known asDry eyes)
 9. Teen depression
 10. Teeth grinding, also known asBruxism (teeth grinding))
 11. Temporal arteritis, also known asGiant cell arteritis)
 12. Temporal lobe seizure
 13. Temporomandibular disorders, also known asTMJ disorders)
 14. Temporomandibular joint disorders, also known asTMJ disorders)
 15. TEN
 16. Tendinitis
 17. Tendinitis, Achilles, also known asAchilles tendinitis)
 18. Tendinitis, patellar, also known asPatellar tendinitis)
 19. Tennis elbow
 20. Tenosynovitis, de Quervain's, also known asDe Quervain's tenosynovitis)
 21. Tension headache
 22. Testicle, retractile, also known asRetractile testicle)
 23. Testicle, undescended, also known asUndescended testicle)
 24. Testicular cancer
 25. Testicular torsion
 26. Testosterone deficiency, also known asMale hypogonadism)
 27. Tetanus
 28. Tetralogy of Fallot
 29. TGA, also known asTransient global amnesia)
 30. Thalassemia
 31. Thoracic aortic aneurysm
 32. Thoracic outlet syndrome
 33. Three-day measles, also known asRubella)
 34. Throat cancer
 35. Thromboangiitis obliterans, also known asBuerger's disease)
 36. Thrombocythemia, essential, also known asEssential thrombocythemia)
 37. Thrombocytopenia (low platelet count)
 38. Thrombocytopenia, childhood, also known asPediatric thrombocytopenia)
 39. Thrombocytosis
 40. Thrombophlebitis
 41. Thrush, oral, also known asOral thrush)
 42. Thumb arthritis
 43. Thunderclap headaches
 44. Thyroid cancer
 45. Thyroid gland enlargement, also known asGoiter)
 46. Thyroid nodules
 47. Thyroid, overactive, also known asHyperthyroidism (overactive thyroid))
 48. Thyroiditis, chronic lymphocytic, also known asHashimoto's disease)
 49. TIA, also known asTransient ischemic attack (TIA))
 50. Tic douloureux, also known asTrigeminal neuralgia)
 51. Tinea barbae, also known asFolliculitis)
 52. Tinea capitis, also known asRingworm (scalp))
 53. Tinea corporis, also known asRingworm (body))
 54. Tinea cruris, also known asJock itch)
 55. Tinea pedis, also known asAthlete's foot)
 56. Tinea versicolor
 57. Tinnitus
 58. TMJ disorders
 59. Toe walking in children
 60. Toenail fungus, also known asNail fungus)
 61. Tongue cancer
 62. Tongue tie, also known asTongue-tie (ankyloglossia))
 63. Tongue-tie (ankyloglossia)
 64. Tonic-clonic seizure, also known asGrand mal seizure)
 65. Tonsil cancer
 66. Tonsillitis
 67. Tooth abscess
 68. Tooth decay, also known asCavities/tooth decay)
 69. Torn meniscus
 70. Torsion, testicular, also known asTesticular torsion)
 71. Torticollis, spasmodic, also known asCervical dystonia)
 72. Total anomalous pulmonary venous connection, also known asTotal anomalous pulmonary venous return (TAPVR))
 73. Total anomalous pulmonary venous return (TAPVR)
 74. Tourette syndrome
 75. Toxemia, also known asPreeclampsia)
 76. Toxic epidermal necrolysis, also known asTEN)
 77. Toxic hepatitis
 78. Toxic shock syndrome
 79. Toxoplasmosis
 80. Trachoma
 81. Transient global amnesia
 82. Transient ischemic attack (TIA)
 83. Transposition of great vessels, also known asTransposition of the great arteries)
 84. Transposition of the great arteries
 85. Transverse myelitis
 86. Traumatic brain injury
 87. Traumatic grief, also known asComplicated grief)
 88. Traveler's diarrhea
 89. Trichinosis
 90. Trichomoniasis
 91. Trichotillomania (hair-pulling disorder)
 92. Tricuspid atresia
 93. Tricuspid valve disease
 94. Tricuspid valve regurgitation
 95. Trigeminal neuralgia
 96. Trigger finger
 97. Triple X syndrome
 98. Trisomy 21 syndrome, also known asDown syndrome)
 99. Trisomy X, also known asTriple X syndrome)
 100. Trouble swallowing, also known asDysphagia)
 101. Truncus arteriosus
 102. Trypanosomiasis, American, also known asChagas disease)
 103. Tuberculosis
 104. Tuberous sclerosis
 105. Tularemia
 106. Tumor, salivary gland, also known asSalivary gland tumors)
 107. Turner syndrome
 108. Tympanic membrane perforation, also known asRuptured eardrum (perforated eardrum))
 109. Type 1 diabetes
 110. Type 1 diabetes in children
 111. Type 2 diabetes
 112. Type 2 diabetes in children
 113. Typhoid fever
Back to top